Galle Fazlasına Müstehak Vakıf Evladı Tespiti

8. Hukuk Dairesi         2018/16248 E.  ,  2020/1599 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Galle Fazlasına Müstehak Vakıf Evladı Tespiti
İLK DERECE
MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/11/2016 tarihli ve 2010/22 Esas, 2016/363 Karar sayılı kararıyla davanın kabulüne karar verilmiş, Mahkeme hükmüne karşı davalılar Mülhak Vakıf vekili ile … vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararı düzeltilerek davacılar ile asil müdahilin sadece vakıf evladı olduğuna şeklinde karar verilmiş, bu kez her iki davalı vekillerince Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyizi üzerine Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, yapılan yargılama ve uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere, hukuki ilişkinin nitelendirmesine göre temyiz itirazları yerinde görülmediğinden, temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı HMK’nin 370. maddesi uyarınca ONANMASINA, 35,90’er TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 18,50 TL’nin temyiz edenlerden ayrı ayrı alınmasına, 19.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.