K.V.K.K. VERİ SORUMLUSUNUN UYMASI GEREKEN KURALLAR

KVKK Kapsamında Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri nelerdir?

İlgili kişinin verisinden sorumlu olan ve veri sorumlusunun kararlarıyla bu veriyi işleyen kişilerin KVKK kapsamında bazı yükümlülükleri vardır. Veri sorumlusu kanunda “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.

A) Aydınlatma Yükümlülüğü
Veri sorumlusunun en temel yükümlülüğü aydınlatma yükümlülüğüdür. Aydınlatma yükümlülüğüne göre veri sorumlusu kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişiye bazı bilgileri sağlamalıdır. Bunlar;
- Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
- Kişisel verilerin kimlere hangi amaçla akatarılabileceği,
- Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
- 11. maddede sayılan diğer hakları

olarak belirtilmektedir. İlgili kişi verisinin işlendiği her durumdan haberdar olmalı ve bu konuda bilgilendirilmelidir.
B) Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
Kanuna göre veri sorumlusu  veri güvenliği konusunda aşağıdaki maddelerden sorumludur:
- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
- Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
- Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.
Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yürütebilmek için her türlü tedbiri almak ve kanunun işleyişi ile ilgili denetimleri yapmak zorundadır. Kişisel veri, veri sorumlusu adına başka bir kişi tarafından işlenmişse güvenlik konusunda iki kişi de sorumlu durumdadır. Hem veri sorumlusu hem de veriyi işleyen kişi görevi sona erdikten sonra da veriyi paylaşamaz veya işleme amacı dışında kullanamaz. Eğer veri 3. kişiler tarafından ele geçirilmişse bu durum en kısa sürede ilgili kişilere bildirilmelidir.

C) Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü
Veri sorumlularının kamu ile paylaşılabilmesi ve bu sayede kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması amacıyla veri sorumluları, Veri Sorumluları Sicili (VERBİS)’e kayıt yaptırmak zorundadır. Bu sistemde veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgiler kayıtlı olarak tutulmaktadır. VERBİS’e kayıt olmak için yapılacak başvuru aşağıdaki bilgileri içermektedir:
- Veri sorumlusunun kimlik ve adres bilgileri,
- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
- Veri konusu kişi grubu ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
- Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
- Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
- Kişisel veri güvenliğine yönelik alınan tedbirler,
- Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

D) İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü
Veri sorumluları, ilgili kişilerce kendisine iletilen, kanunun uygulanması ile ilgili talepleri en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırmalıdır. Veri sorumlusu bu talebin olumlu ya da olumsuz cevabını ilgili kişiye bildirmelidir. İlgili kişi red cevabı alması halinde, cevabı öğrendikten sonraki otuz gün içinde Kurula şikayette bulunabilmektedir. Genellikle ücretsiz olan bu işlem,  gerekmesi halinde bir ücret karşılığında da yapılabilmektedir.

E) Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü

Veri sorumlusu, kurula gelen bir şikayet olması ya da kurulun bir ihlali tespit etmesi halinde, konuyla ilgili hukuka aykırılıkların giderilmesi ile sorumludur.